Oficina Tècnica

Pla de treball d’amiant i amidaments de fibres

Redacció de plans de treball d’amiant per poder dur a terme les substitucions de cobertes de fibrociment amb contingut d’amiant.

Prevenció de riscos laborals en projectes de substitució de cobertes de fibrociment i mostrejos d’amiant.

Tràmits Administratius Oficials

Redacció del projecte per a obtenir la llicència d’obres pertinent i poder  dur a terme la substitució de cobertes de fibrociment i la substitució de cobertes o façanes industrials metàl·liques.

Redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per a poder dur a terme les obres pertinents.

Prevenció de riscos laborals i mostrejos d’amiant.

Assessorament Tècnic

Assessorament tècnic a promotors, despatxos d’enginyeria i arquitectura.

Scroll to Top