Cobertes

cubierta panel sandwich 11

Coberta panell sandvitx

Cobertes industrials metàl·liques conformades per un panell prefabricat format per:

 • Dues xapes d’acer nervat prelacat d’espessors entre 0’4 i 0’6 mm de gruix amb nucli format per un aïllament.
 • El revestiment de les xapes d’acer de PVDF o HDX, segons protecció necessària.

Tipus d’aïllament:

 • PIR: Aïllament de polisocianurat obtenint una reacció al foc Euroclasse B-S1,D0.
 • PUR: Aïllament de poliuretà obtenint una reacció al foc Euroclasse B-S2,D0.
 • Llanes minerals: Aïllament de llana de roca obtenint una reacció al foc Euroclasse A1.

Coberta metàl·lica simple

Cobertes industrials metàl·liques conformades per:

   • Xapa d’acer nervada, galvanitzada o prelacada, de diferents espessors.
   • El revestiment de les xapes d’acer de PVDF o HDX, segons protecció necessària.
cubierta metálica simple 5
cubierta sandwich in situ 10

Coberta sandvitx in situ

Coberta industrial metàl·lica sandvitx, instal·lada in situ a obra i conformada per:

   • Xapa d’acer trapezoidal prelacat, d’espessor mínim de 0’6 mm de gruix.
   • Omega d’acer galvanitzat perfil 40 i de 0’8 mm de gruix.
   • Aïllament amb manta de fibra de vidre de 80 / 100 / 120 mm de gruix, reacció al foc Euroclasse A1
   • Xapa d’acer trapezoidal prelacat, d’espessor mínim de 0’6 mm de gruix.

Cobertes deck TPO PVC i bituminoses

Coberta industrial recomanada per a estructures amb pendent entre 1% i 7% conformades per:

  • Perfil base conformat amb una xapa d’acer trapezoidal prelacat, de 0’7 mm de gruix mínim.
  • Aïllament amb panell PIR o de Llana de ROCA.
  • Impermeabilització exterior mitjançant:
   • Làmina TPO (sistema monocapa)
   • Làmina PVC (sistema monocapa)
   • Làmina Bituminosa (sistema monocapa o bicapa)
  • Garanties de fins a 20 anys.
cubierta deck tpo 12
doblado cubierta metálica 6

Doblats de cobertes

DOBLATS DE COBERTES METÀL·LIQUES Realització de doblats per impermeabilització de cobertes metàl·liques, conformats per:
 • Fixació d’omega d’acer galvanitzat perfil 40 i de 0’8 mm de gruix.
 • Aïllament de manta de fibra de vidre de 80 mm de gruix per millores tèrmiques i evitar condensacions.
 • Xapa d’acer trapezoidal prelacat, d’espessor mínim de 0’6 mm de gruix.
DOBLATS O IMPERMEABILITZACIONS DE COBERTES DECK Realització de doblats per impermeabilització de cobertes deck mitjançant:
 • Làmina TPO
 • Làmina Bituminosa
Garanties de fins a 20 anys.

Lluernes i claraboies

LLUERNES DE POLICARBONAT

 • Realització de lluernes mitjançant sistemes de policarbonat cel·lular, compacte i corb.
 • Reacció al foc B-s1,d0.

CLARABOIES

 • Instal·lació de claraboies per a cobertes deck amb sistemes de policarbonat cel·lular amb reacció al foc B-S1,D0
lucernario policarbonato 2
Scroll to Top