Desamiantat

Desamiantat

SUMUVE, S.A., és una empresa especialitzada en la descontaminació, transport, eliminació i gestió de la retirada de l’amiant i el fibrocimient. També ens encarreguem de la redacció i la tramitació del Pla de Treball.

SUMUVE, S.A. està inscrita al RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) amb el número 06/AB/04, sent una de les primeres empreses en dur a terme substitucions de cobertes i tancaments de plaques de fibrociment amb contingut d’amiant.

Els nostres 30 anys d’experiència avalen el nostre treball. SUMUVE, S.A. ofereix les màximes garanties en el treball desenvolupat, així com la constant actualització i adaptació a les normatives i tècniques o gestions administratives, ja que estem en permanent contacte amb els departaments Territorials de Medi Ambient i de Seguretat i Higiene.

Desamiantat i retirada de cobertes de fibrociment

Des de l’any 2004 ens hem especialitzat en el desmuntatge controlat de cobertes de fibrociment amb contingut d’amiant, també anomenades cobertes de uralita. Segons l’Ordre del 7 de Decembre de 2011 del Ministerio de la Presidencia (BOE de 14-12-2001, s’indica que les cobertes d’uralita o de fibrociment amb contingut d’amiant, només es podran mantenir fins la fi de la seva vida útil. L’amiant emprat en les plaques de cobertes, canalons i baixants és No Friable, i es troba barrejat amb altres materials com el ciment. En aquests casos era utilitzat com a fibra de reforç. Per a la retirada de les plaques de cobertes o façanes, canalons i baxants, primerament s’estudia la realització de les feines, i el Tècnic Superior en Riscos Laborals especialitat Higiene i Salut redacta un Pla de Treball que serà aprovat per la Inspecció i els Serveis territorials, on s’indicarà el procediment per a dur a terme el desamiantat. Tots els treballs seran realitzats per personal qualificat i amb àmplia experiència, coordinats per Enginyers i TS.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
sustitución uralita 17

Substitució de cobertes d'uralita

Realitzem la substitució de les cobertes d’uralita per cobertes de panell sandvitx o metàl·liques. La nostra experiència en el muntatge i instal·lació de tancaments de cobertes i façanes metàl·liques ens permet oferir una solució integral al client de la substitució dels tancaments exteriors. Ja que la llei només permet 4 hores de treball en desamiantat, els operaris empleen la segona meitat de la jornada en substituir el tancament de coberta o façana amb panell sandvitx, xapa metàl·lica simple o sandvitx in situ, segons la necessitat. Tots els treballs seran realitzats per personal qualificat i amb àmplia experiència, coordinats per Enginyers i TS.

Gestió dels residus i redacció del pla de treball d'amiant

Des de SUMUVE tramitem tots els permisos necessaris per poder dur a terme el desmuntatge d’una coberta de fibrociment amb contingut d’amiant.

El nostre equip tècnic redacta el pla de treball d’amiant on s’especifica tots els procediments que es duran a terme per realitzar un correcte desamiantat, que posteriorment la Inspecció retornarà aprovat.

Es duen a terme els pertinents mostrejos personals i ambientals de fibres d’amiant, així com l’anàlisi dels filtres dels mostrejos per un laboratori independent.

També realitzem tots els tràmits pertinents per dur a terme la gestió del residu correctament, des de el propi transport especialitzat a la entrada del residu amb contingut d’amiant a l’abocador autoritzat.

4 - Desamiantat
sustitución uralita 5

Amiant, fibrociment i uralita

L’amiant és un material altament cancerígen emprat en la fabricació de plaques de fibrociment, en diferent percentatge en funció de l’antiguitat, utilitzades i instal·lades sobretot en cobertes i façanes fins a l’any 2002. La manipulació de plaques de fibrociment amb contingut d’amiant, d’acord amb l’actual reglamentació (Reial Decret 396/2006), requereix d’una especial manipulació descrita segons un Pla de Treball prèviament presentat i aprovat pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, on s’especifica la metodologia, mitjans i mesures a utilitzar, com les dutxes de descontaminació, la roba, mascaretes, control i mesures de partícules d’amiant en l’ambient.

El fibrociment és un material de construcció compost per ciment i fibres d’amiant que li donen una gran resistència mecànica alhora que una gran lleugeresa i resistència a la intempèrie. Per aquest motiu s’utilitzava per al tancament de façanes, cobertes lleugeres o bé, per a la fabricació de xemeneies, dipòsits, jardineres, baixants, etc. La inhalació de partícules d’amiant pot ser molt perjudicial per a la salut, pot produir fibrosis en els pulmons (asbestosi) i diferents càncers, fet que ha suposat la seva prohibició en la construcció.

Uralita és el nom comercial amb el que es coneix el fibrociment amb contingut d’amiant, dit així per ser la marca de l’empresa que el fabricava.

Scroll to Top